Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Cara’s Own (AVL 08/001)

Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Cara’s Own gevestigd te Helmond, hierna te noemen Cara’s Own, aangegaan. 
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Cara’s Own zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Idee! product afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.Artikel 2 - Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2-1 Cara’s Own aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. 
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cara’s Own onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Cara’s Own aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie, latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 3 - Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Cara’s Own, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Cara’s Own zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Cara’s Own niet.


Artikel 4 - Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Cara’s Own binden hem niet, voor zover ze door Cara’s Own niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 - Overeenkomst

5-1 Overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Cara’s Own door zijn schriftelijke bevestiging. 
5-2 Elke met Cara’s Own aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling opdrachtgever zal toestaan dat Cara’s Own zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Cara”s Own bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.


Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

6-1 Op alle door Cara’s Own verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met Cara’s Own zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
6-2 De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Cara’s Own zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 5.000,-, onverminderd Cara’s Own zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.Artikel 7 - Prijzen

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Cara’s Own niet. 
7-2 indien na overeenkomst de prijzen van grondstof verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. 
7-3 In de prijzen zijn niet inbegrepen de kosten verbonden aan eventuele op last van de arbeidsinspectie te treffen bijzondere veiligheidsmaatregelen.


Artikel 8 - Aanbetaling

Cara’s Own is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Cara’s Own de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding. Zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 9 - Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".Artikel 10 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Cara’s Own.


Artikel 11 - Leveringstermijnen

11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient men Cara’s Own schriftelijk in gebreke te stellen. 
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Cara’s Own zijn de goederen te leveren. 
11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan ze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.Artikel 12 - Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Cara’s Own aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 13 - Wijziging van de opdracht

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
13-2 Door de opdrachtgever, na, het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Cara’s Own ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Cara’s Own buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 14 - Annuleren

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Cara’s Own reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Cara’s Own als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Cara’s Own te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Cara’s Own zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.Artikel 15 - Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Cara’s Own terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Cara’s Own wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
15-2 Kleuren van geleverde draagtassen worden vastgesteld met behulp van Polybatch colour LDPE Film, op basis van 80 (micron). Afwijkende diktes kunnen kleurverschillen veroorzaken, indien deze afwijkingen gering van aard zijn, geeft dit geen reden tot reclame. 
15-3 Cara’s Own dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Cara’s Own c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand Cara’s Own is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. 
15-5 Afnemer zal het afgekeurde product aan Cara’s Own retourneren na Cara’s Own voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door Cara’s Own te bepalen voorwaarden.


Artikel 16 - Tolerantie

16-1 Afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid etc. van de geleverde goederen geven indien deze afwijking gering van aard is, geen reden tot afkeuring. Cara’s Own wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien de afwijkingen niet meer bedragen dan 
a: Voor hoeveelheden: 
draagtassen: 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders minder dan 3.000 stuks. 
draagtassen: 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders groter dan 3.000 stuks. 
drukwerk: 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders vanaf 100 tot 5.000 stuks. 
cadeaupapier: 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders minder dan 250 kg.
cadeaupapier: 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders groter dan 500 kg. 
b: Voor afmetingen: 
Diktetolerantie 15%; breedtetolerantie 6%; hoogtetolerantie 6%; 
Facturering vindt plaats op basis van werkelijk geleverde hoeveelheid. 
16-2 Bij het bepalen van de kleur van de bedrukking, wordt gebruik gemaakt van het Pantone matching system. Voor het bedrukken van folies en offset coated bedrukking, wordt standaard gewerkt met C-nummers, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor het bedrukken van papier, flexo bedrukking uncoated wordt standaard gewerkt met U-nummers, mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van de kleur van de bedrukking vallen binnen de tolerantie indien: 
- de kleur niet meer afwijkt van één nummer naar boven of beneden met de aangegeven Pantone nummer, bij een witte ondergrond. 
- de kleur niet meer afwijkt van twee nummers naar boven of beneden met de aangegeven Pantone nummer, bij een gekleurde ondergrond.


Artikel 17 - Garantie

17-1 Garantie op de Cara’s Own geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Cara’s Own gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Cara’s Own geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk.. De garantie vervalt indien de door Cara’s Own geleverde goederen onoordeelkundig worden behandeld en/of verwerkt. 
17-2 Indien de garantie betreft door Cara’s Own uitgevoerde werken vervalt deze indien de aanwezige voorziening en en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede ingeval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.


Artikel 18 – Retentie recht

Wanneer Cara’s Own goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdracht gever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld Cara’s Own heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.


Artikel 19 – Aansprakelijkheid

19-1 Cara’s Own is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
a: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
b: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
c: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; 
d: Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd; 
e: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; 
g: Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
19-2 Cara’s Own is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Cara’s Own of van hen, die door Cara’s Own te werk zijn gesteld. 
19-3 Cara’s Own zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 20 - Overmacht

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Cara’s Own of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Cara’s Own, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Cara’s Own, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Cara’s Own overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schade- vergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
20-2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cara’s Own niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 21 – Eigendom voorbehoud

21-1 Zolang Cara’s Own geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven deze goederen, eigendom van Cara’s Own. 
21-2 Cara’s Own heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
21-4 Cara’s Own heeft het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de afnemers, zoals ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (software) modellen in analoge of digitale vorm, stempels, drukwalsen, stansvormen, clichés, dessins en dergelijke, volledig in rekening te brengen. Deze kosten zal Cara’s Own onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook in deelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijn moeten plaatsvinden. 
21-5 Alle, al dan niet op verzoek van Cara’s Own afnemer, door of in Cara’s Own opdracht gemaakte ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s programmatuur (software), modellen in analoge of digitale vorm, stempels, drukwalsen, stansvormen, cliché, dessins en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom.

Artikel 22 - Wanprestatie en ontbinding

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Cara’s Own in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Cara’s Own eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Cara’s Own op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 23 - Betaling

23-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
23-2 Cara’s Own is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 
23-3 Cara’s Own is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% der hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van Euro 50,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Cara’s Own zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 24 - Toepasselijk recht

Op alle door Cara’s Own gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 25 - Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Cara’s Own, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Artikel 26 – Wet kopen op afstand

Koper heeft recht op een afkoelingsperiode van 8 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Cara’s Own mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Cara’s Own mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer Cara’s Own het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de koper gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product(en) moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de koper geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is Cara’s Own verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Cara's Own | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel